Sự kiệnChuỗi Sự Kiện Tuần 3 Tháng 2

Chuỗi Sự Kiện Tuần 3 Tháng 2

14/02

Chuỗi Sự Kiện Tuần 3 Tháng 2

Xin chào toàn thể Chúa Công của Tam Quốc X,

BQT Tam Quốc X gửi tới Chúa Công chuỗi sự kiện Tuần 3 Tháng 2 như sau:

Phạm vi Áp dụng: Các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 14 ngày đầu

Đối với các Server chưa hết 14 ngày đầu, Event sẽ hiển thị sau khi hết 14 ngày đầu mở server. Thời gian kết thúc sự kiện đều giống như trong

Nội dung Event

Mở hoạt động thông thương: Từ 4h ngày 15.2 đến 23h59'59s ngày 29.02

 

Tầm Long (7 ngày) (Từ 4:00 ngày 15/2 - 3:59 ngày 22/2)

Item sử dụng

Vật phẩm vòng quay

Số lượng

Thưởng cố địnhThưởng thêm
MốcQuàSố lượngMốcQuàSố lượng

Item Tầm Long

Kim cương200200Kim cương150050Đồng500000
Đá rèn tốt1400Tuần mã đan3500100Rương trang bị xích hồng1
Nguyên liệu siêu trang bị1600Bụi sao cao cấp150200Sách bố trận5
Kim Cương15000800Đá Hiền Giả6000 
Kim cương5001000Sách bố trận100
Nguyên liệu trang bị trung cấp5 
Đồng500000 
Binh giáp võ kinh1
Rơm tươi1
Nguyên liệu trang bị cao cấp1
Rơm khô5
Mực thường5
Đá tinh luyện20
Tuần mã đan10
Đá đột phá10
Đá tinh luyện25

 

Đăng nhập nhận quà (Từ 4:00 ngày 15/2 - 3:59 ngày 22/2)
NgàyThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1Kim cương50Khoáng lệnh3Item VQMM1Item Tầm Long5
2Kim cương75Khoáng lệnh3Thẻ kỹ năng100Item Tầm Long5
3Kim cương100Khoáng lệnh3Gỗ3,000Item Tầm Long7
4Kim cương150Khoáng lệnh3Mục thường30Item Tầm Long7
5Kim cương175Khoáng lệnh3Tuần Mã Đan200Item Tầm Long8
6Kim cương200Khoáng lệnh3Đá đột phá200Item Tầm Long8
7Kim cương250Khoáng lệnh3Quân lương50Item Tầm Long10

 

Tích Tiểu Thành Đại (Từ 4:00 ngày 18/1 - 3:59 ngày 25/1)
NgàyMốc KCThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1300Túi nguyên liệu giám định20Đá đúc sử thi8Đùi Gà3Item Tầm Long10
2300Tướng hồn500Mực thường25Đùi Gà3Item Tầm Long10
3300Nguyên liệu trang bị cao cấp12Đá đột phá300Đùi Gà3Item Tầm Long20
4300Đá rèn tốt3Rơm khô30Đùi Gà3Item Tầm Long20
5300Đá đột phá500Rơm tươi7Đùi Gà3Item Tầm Long25
6300Quỷ cốc tử bậc 51Đồng1,000,000Đùi Gà4Item Tầm Long25
7300Quỷ cốc tử bậc 52Mực tốt10Đùi Gà4Item Tầm Long40

 

Tích nạp Ngày (Từ 4:00 ngày 15/2 - 3:59 ngày 22/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
120Đùi gà2Nguyên liệu siêu trang bị1Đồng200,000Đá tinh luyện500
300Đá truyền thuyết2Tướng hồn500Rương trang bị cam5Tuần Mã Đan300
500Đá truyền thuyết5Nguyên liệu siêu trang bị2Thẻ kỹ năng1,000Đá tinh luyện750
1,000Lệnh điểm tướng1Đá đúc thiên phẩm5Đồng2,000,000Đá rèn tốt4
2,500Danh tướng lục Tam Quốc1Nguyên liệu siêu trang bị10Đá tinh luyện1,500Hộp binh thư 5 sao1
6,000Sách Bố Trận15Nguyên liệu siêu trang bị15Rơm tươi30Đá rèn tốt5
10,000Đá ngũ sắc30Tàng thư thiếp cao cấp1Mực tốt50Nguyên liệu siêu trang bị20

 

Tích nạp Tổng Ngày lễ (Từ 4:00 ngày 15/2 - 3:59 ngày 22/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1,000Nguyên liệu siêu trang bị5Lệnh điểm tướng1Đá tinh luyện200Item Tầm Long20
2,500Danh tướng lục Tam Quốc1Túi nguyên liệu giám định50Lệnh điểm tướng2Item Tầm Long25
5,000Đá rèn tốt10Tướng hồn2,500Đá đột phá1,000Item Tầm Long30
10,000Đùi gà8Đá truyền thuyết25Đá đúc thiên phẩm20Item Tầm Long40
15,000Nguyên liệu siêu trang bị30Thẻ kỹ năng3,000Đá đúc thiên phẩm25Item Tầm Long45
20,000Đá rèn tốt35Tàng thư thiếp cao cấp1Mực tốt50Item Tầm Long50
25,000Nguyên liệu siêu trang bị40Đá tinh luyện2,000Mực tốt50Item Tầm Long60
30,000Đá rèn tốt45Rương Mã Hồn Lv111Mực tốt200Item Tầm Long75
40,000Đá rèn tốt50Rương Mã Hồn Lv111Mực tốt250Item Tầm Long85
50,000Sách bố trận30Quà Ưu đãi Phù Thạch3Mực tốt275Item Tầm Long100
75,000Đá ngũ sắc225Rương cường hóa siêu cấp5Tàng thư thiếp cao cấp2Quà Ưu đãi Phù Thạch2

 

Tích nạp Tổng (Từ 4:00 ngày 15/2 - 3:59 ngày 22/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
500Đùi gà2Đá đột phá500Đồng1,000,000Item VQMM1
1,000Đùi gà3Rương Chiến Mã1Đồng2,000,000Item VQMM1
2,500Đùi gà4Danh sách Tướng1Rương trang bị xích hồng1Item VQMM1
5,000Đùi gà5Rơm tươi50Hộp binh thư 5 sao1Đá đột phá2,000
10,000Đá rèn tốt25Thẻ kỹ năng2,000Túi nguyên liệu giám định150Đồng5,000,000
15,000Nguyên liệu siêu trang bị30Mực tốt100Đá truyền thuyết20Đùi gà10
20,000Đá rèn tốt35Tàng thư thiếp cao cấp1Sách bố trận10Đồng10,000,000
25,000Nguyên liệu siêu trang bị40Mực tốt100Đá tinh luyện2,500Hỏa kê5
30,000Sách bố trận25Mực tốt125Tàng thư thiếp cao cấp1Lệnh điểm tướng4
40,000Nguyên liệu siêu trang bị45Tàng thư thiếp cao cấp2Đá tinh luyện5,000Đồng20,000,000
50,000Đá rèn tốt50Đá đúc thiên phẩm40Mực tốt150Hỏa kê5
60,000Sách bố trận30Tàng thư thiếp cao cấp2Rương Mã Hồn Lv112Lệnh điểm tướng4
75,000Sách bố trận35Rương cường hóa siêu cấp5Tàng thư thiếp cao cấp2Quà Ưu đãi Phù Thạch2

 

Tích nạp ngày Ngày Lễ (Từ 4:00 ngày 15/2 - 3:59 ngày 22/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
120Đá hiền giả200Rương trang bị cam5Đồng200,000Item Tầm Long4
300Nguyên liệu siêu trang bị3Rương trang bị cam10Đá tinh luyện250Item Tầm Long8
500Đá hiền giả300Rương trang bị xích hồng1Đá truyền thuyết5Item Tầm Long10
1,000Nguyên liệu siêu trang bị5Rương trang bị Nhẫn1Lệnh điểm tướng2Item Tầm Long15
2,500Đá rèn tốt5Đá tinh luyện1,500Nguyên liệu siêu trang bị10Item Tầm Long20
6,000Sách Bố Trận10Đá rèn tốt15Mực tốt30Item Tầm Long20
10,000Đá ngũ sắc15Tàng thư thiếp cao cấp2Bụi sao cao cấp40Item Tầm Long25

 

Vòng quay may mắn (Từ 4:00 ngày 15/2 - 3:59 ngày 22/2)
Tỉ lệ (%)QuàSố lượng
20Đùi Gà3
15Danh sách tướng2
15Lệnh điểm tướng1
15Nguyên liệu siêu trang bị15
15Kim Cương2000
10Hộp binh thư 5 sao1
9Đá rèn tốt25
1Sách bố trận10

 

Tửu quán 7 ngày (Từ 4:00 ngày 15/2 - 3:59 ngày 22/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
50Đồng200,000Thẻ kỹ năng500Đùi Gà2  
100Đồng300,000Thẻ kỹ năng750Đá Tinh luyện300  
150Đồng500,000Nguyên liệu trang bị cao cấp50Đá đột phá500  
200Quỷ cốc tử bậc 41Rương trang bị Dao Quang1Đá rèn thường50Tuần Mã Đan750
250Rương trang bị Xích Hồng1Túi nguyên liệu giám định75Nguyên liệu trang bị cao cấp100Item VQMM1
300Danh Tướng Lục Tam Quốc1Mực tốt50Hộp binh thư 5 sao1  
350Hộp binh thư 5 sao1Mực tốt50Nguyên liệu siêu trang bị50Đá tinh luyện1,500

 

Tích Tiêu Tổng ngày (Từ 4:00 ngày 15/2 - 3:59 ngày 22/2)
Mốc KC TiêuThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1,000Đồng20,000Đá tinh luyện100Binh phù hạp Lv320  
3,000Đồng50,000Rương trang bị cam2Lệnh chiêu mộ10Tướng Hồn150
5,000Đồng100,000Rương trang bị cam3Đùi gà1Item VQMM1
10,000Đồng150,000Quỷ Cốc Tử bậc 41Rương trang bị cam5Danh sách tướng1
20,000Đồng200,000Mực tốt25Tam Lược bậc 42Đùi gà2
30,000Đồng300,000Nguyên liệu siêu trang bị25Túi nguyên liệu giám định50Item VQMM1
40,000Đồng400,000Đá rèn tốt30Đá đột phá500Item VQMM1
50,000Đồng500,000Đá đột phá600Nguyên liệu siêu trang bị50Hộp binh thư 5 sao1
75,000Đồng1,000,000Đá đột phá800Rơm tươi75Thẻ kỹ năng1,500
100,000Đồng2,000,000Đá rèn tốt75Sách bố trận20Mực tốt125

 

Shop giảm giá Ngày 17/01 -18/01
Vật phẩmSố lượngGiá gốcGiá giảmGiá MuaSố lần mua% giảm
Rương trang bị Dao Quang120008001200360%
Rương trang bị Xích Hồng120008001200360%
Đùi gà11006040840%
Nguyên liệu siêu trang bị516008008001050%
Đá tinh luyện200800480320540%
Đá đột phá10010006004001040%
Đá truyền thuyết110035652065%
Đá đúc thiên phẩm1200901102055%
Đá đúc sử thi18024562070%
Thẻ kỹ năng10020080120560%
Tướng hồn1004001602402060%
Lệnh điểm tướng125005002000280%
Túi nguyên liệu giám định105002003002060%
Đá rèn tốt52500100015001060%
Đồng200000010002507501075%

 

Online nhận quà (19h00' ngày 15.02 - 21h30' ngày 15.02)
Thời gian nhận thưởngThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
19h - 19h30Item Tầm Long5Kim cương50Vàng50,000Đá rèn thường5
19h30 - 20hItem Tầm Long5Kim cương50Vàng75,000Đá rèn thường5
20h - 20h30Item Tầm Long5Kim cương50Vàng100000Đá rèn thường5
20h30 - 21hItem Tầm Long5Kim cương50Vàng125000Đá rèn thường5
21h - 21h30Item Tầm Long5Kim cương50Vàng150000Đá rèn thường5

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ