Sự kiệnChuỗi Sự Kiện Tuần 2 Tháng 5

Chuỗi Sự Kiện Tuần 2 Tháng 5

08/05

Chuỗi Sự Kiện Tuần 2 Tháng 5

Xin chào toàn thể Chúa Công của Tam Quốc X,

BQT Tam Quốc X gửi tới Chúa Công chuỗi sự kiện như sau:

Phạm vi Áp dụng: Các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 14 ngày đầu

Đối với các Server chưa hết 14 ngày đầu, Event sẽ hiển thị sau khi hết 14 ngày đầu mở server. Thời gian kết thúc sự kiện đều giống như trong

Nội dung Event

Online nhận quà (19h00' ngày 12.05 - 21h30' ngày 12.05)
Thời gian nhận thưởngThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
19h - 19h30Item TL CC5Kim cương50Vàng50000Quân Lương50
19h30 - 20hItem TL CC5Kim cương50Vàng75000Quân Lương50
20h - 20h30Item TL CC5Kim cương50Vàng100000Quân Lương50
20h30 - 21hItem TL CC5Kim cương50Vàng125000Quân Lương50
21h - 21h30Item TL CC5Kim cương50Vàng150000Quân Lương50
Ngày lễ - Đăng nhập 7 ngày (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05)
NgàyThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1Danh sách tướng1Đồng20,000Item VQMM1Item TL CC5
2Kim cương150Đồng50,000Thẻ kỹ năng300Item TL CC5
3Quân lương50Đồng100,000Đèn dầu10Item TL CC7
4Kim cương200Đồng150,000Đèn dầu15Item TL CC7
5Kim cương200Đồng200,000Tuần Mã Đan200Item TL CC8
6Kim cương200Đồng200,000Đá đột phá200Item TL CC8
7Danh tướng lục tam quốc1Nguyên liệu trang bị cao cấp12Bấc đèn20Item TL CC10
Tích Tiểu Thành Đại (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05)
NgàyMốc KCThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1300Túi nguyên liệu giám định20Đá đúc sử thi8Đùi Gà3Item TL CC10
2300Tướng hồn500Mực thường25Đùi Gà3Item TL CC15
3300Nguyên liệu trang bị cao cấp12Đá đột phá300Đùi Gà3Item TL CC20
4300Đá rèn tốt3Rơm khô30Đùi Gà3Item TL CC20
5300Đá đột phá500Mực tốt10Đùi Gà3Item TL CC25
6300Quỷ cốc Tử bậc 51Đồng1,000,000Đùi Gà4Item TL CC25
7300Danh Tướng Lục Tam Quốc1Rơm tươi10Đùi Gà4Item TL CC40
Tích Tiêu Tổng ngày (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05)
Mốc KC TiêuThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1,000Đồng20,000Đá tinh luyện100Lệnh chiêu mộ5Item VQMM1
3,000Đồng50,000Rương trang bị cam2Lệnh chiêu mộ5Tướng Hồn150
5,000Đồng100,000Rương trang bị cam3Đùi gà1Item VQMM1
10,000Đồng150,000Quỷ Cốc Tử bậc 41Tuần Mã Đan1,000Danh sách tướng1
20,000Đồng200,000Rơm tươi25Tam Lược bậc 42Đùi gà2
30,000Đồng300,000Nguyên liệu siêu trang bị25Túi nguyên liệu giám định50Item VQMM1
40,000Đồng400,000Đá rèn tốt30Đá đột phá500Đùi gà3
50,000Đồng500,000Đá đột phá600Nguyên liệu siêu trang bị50Hộp binh thư 5 sao1
75,000Đồng1,000,000Đá đột phá800Nguyên liệu siêu trang bị50Thẻ kỹ năng1,500
100,000Đồng2,000,000Đá rèn tốt75Hộp binh thư 5 sao2Rơm tươi125
Tửu quán 7 ngày (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
50Đồng200,000Thẻ kỹ năng500Đùi Gà2Item TL CC10
100Đồng300,000Thẻ kỹ năng750Đá Tinh luyện300Item TL CC15
150Đồng500,000Nguyên liệu trang bị cao cấp50Đá đột phá500Item TL CC20
200Quỷ cốc tử bậc 41Rương trang bị xích hồng1Rơm tươi50Tuần Mã Đan750
250Rương chiến mã 1Túi nguyên liệu giám định75Nguyên liệu trang bị cao cấp100Item VQMM1
300Danh Tướng Lục Tam Quốc1Đá hiền giả1,000Hộp binh thư 5 sao1Item TL CC40
350Rương chiến mã 2Rơm tươi75Nguyên liệu siêu trang bị50Đá tinh luyện1,500
500Sách bố trận25Siêu thần tướng1Mực tốt100Bụi sao cao cấp75
Tích nạp Ngày (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
120Đùi Gà3Túi nguyên liệu giám định10Đồng200,000Đá đột phá100
500Đùi Gà3Tướng hồn500Rương trang bị cam5Tuần Mã Đan500
1,000Đùi Gà4Túi nguyên liệu giám định30Đèn dầu20Thẻ kỹ năng1,000
1,500Đồng2,000,000Đá hiền giả500Đùi Gà5Rương trang bị nhẫn1
3,000Danh tướng lục Tam Quốc1Đèn dầu30Nguyên liệu siêu trang bị20Đùi Gà6
6,000Lệnh điểm tướng2Đá rèn tốt15Bụi sao cao cấp30Rương trang bị nhẫn2
10,000Đá ngũ sắc30Quà Ưu đãi Phù Thạch1Đèn dầu50Mực tốt50
15,000Sách bố trận25Mực tốt100Đèn dầu75Quà Ưu đãi Phù Thạch2
Tích nạp ngày Ngày Lễ (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
120Đá hiền giả200Rương trang bị cam5Đồng200,000Item TL CC10
500Nguyên liệu siêu trang bị3Rương trang bị cam10Đá tinh luyện250Item TL CC15
1,000Đá hiền giả300Rương trang bị xích hồng1Tướng hồn500Item TL CC20
1,500Nguyên liệu siêu trang bị5Mực tốt20Lệnh điểm tướng2Item TL CC25
3,000Đá rèn tốt5Đá tinh luyện1,500Nguyên liệu siêu trang bị10Item TL CC25
6,000Sách Bố Trận10Đá rèn tốt15Rơm tươi30Item TL CC30
10,000Đá ngũ sắc15Sách bố trận15Bụi sao cao cấp40Item TL CC40
15,000Đá ngũ sắc25Nguyên liệu siêu trang bị75Bụi sao cao cấp50Quà Ưu đãi Phù Thạch1
Tích nạp Tổng (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
500Đùi gà2Đá đột phá500Rương trang bị cam5Item VQMM1
1,000Đùi gà3Tuần Mã Đan1,000Nguyên liệu siêu trang bị12Item VQMM1
2,500Đùi gà4Danh sách Tướng1Đèn dầu30Item VQMM1
5,000Đùi gà5Rơm tươi50Thẻ kỹ năng1,000Đá đột phá2,000
10,000Đá rèn tốt25Thẻ kỹ năng2,000Túi nguyên liệu giám định150Đá tinh luyện3,000
15,000Nguyên liệu siêu trang bị30Rơm tươi75Đèn dầu50Đùi gà10
20,000Đá rèn tốt35Tàng thư thiếp cao cấp1Mực tốt100Đá hiền giả5,000
25,000Nguyên liệu siêu trang bị40Rơm tươi100Sách bố trận15Hỏa kê5
30,000Sách bố trận25Rơm tươi125Tàng thư thiếp cao cấp1Bấc đèn200
40,000Nguyên liệu siêu trang bị45Tàng thư thiếp cao cấp2Đèn dầu100Đồng20,000,000
50,000Đá rèn tốt50Quà Ưu đãi Phù Thạch1Đèn dầu125Hỏa kê5
60,000Sách bố trận30Mực tốt250Rương Mã Hồn Lv112Lệnh điểm tướng4
75,000Sách bố trận35Rương cường hóa siêu cấp5Đèn dầu150Quà Ưu đãi Phù Thạch2
100,000Đá ngũ sắc120Sách bố trận75Rương cường hóa siêu cấp10Quà Ưu đãi Phù Thạch3
Tích nạp Tổng Ngày Lễ (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1,000Nguyên liệu siêu trang bị5Lệnh điểm tướng1Đá tinh luyện200Item TL CC20
2,500Danh tướng lục Tam Quốc1Túi nguyên liệu giám định50Lệnh điểm tướng2Item TL CC25
5,000Đá rèn tốt10Tướng hồn2,500Đá đột phá1,000Item TL CC30
10,000Đùi gà8Hộp binh thư 5 sao2Đá hiền giả2,500Item TL CC40
15,000Nguyên liệu siêu trang bị30Đá tinh luyện5,000Mực tốt75Item TL CC45
20,000Đá rèn tốt35Rương Trang bị Nhẫn2Rơm tươi100Item TL CC50
25,000Nguyên liệu siêu trang bị40Tàng thư thiếp cao cấp1Bụi sao cao cấp100Item TL CC60
30,000Đá rèn tốt45Sách bố trận15Bụi sao cao cấp200Item TL CC75
40,000Đá rèn tốt50Rương Mã Hồn Lv111Bụi sao cao cấp250Item TL CC85
50,000Sách bố trận30Quà Ưu đãi Phù Thạch1Bụi sao cao cấp275Item TL CC100
75,000Đá ngũ sắc150Rương cường hóa siêu cấp5Tàng thư thiếp cao cấp2Quà Ưu đãi Phù Thạch2
100,000Sách bố trận50Bụi sao cao cấp500Đá rèn tốt60Quà Ưu đãi Phù Thạch3
09/05 - 16/05         
Item sử dụng
Vật phẩm vòng quay
Số lượng
Tỉ trọng
Thưởng cố địnhThưởng thêm
MốcQuàSố lượngMốcQuàSố lượng
Item TL CC
Kim cương200100400Nguyên liệu siêu trang bị15050Đồng500000
Đá rèn tốt130600Mực tốt300100Bụi sao cao cấp50
Đèn dầu115800Đá rèn tốt200200Đèn dầu25
Kim Cương2000011000Đèn dầu100
 
Kim cương5001001500Bấc đèn400
Nguyên liệu trang bị cao cấp5150 
Tuần Mã Đan10200
 
Đá tinh luyện20100
Rơm tươi1150
Nguyên liệu trang bị trung cấp5150
Rơm khô5150
Mực thường5150
Đồng50000150
Đá đột phá10150
Phá Quân Sách10200
Đá tinh luyện25200
Vòng quay may mắn (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05)
Tỉ lệ (%)QuàSố lượng
20Đùi Gà3
15Đá tinh luyện2000
15Lệnh điểm tướng1
15Nguyên liệu siêu trang bị25
15Kim Cương2000
10Rương trang bị nhẫn1
1Đèn dầu50
1Sách bố trận 15
Shop giảm giá 
11/05 - 12/05
Vật phẩmSố lượngGiá gốcGiá giảmGiá MuaSố lần mua% giảm
Rương chiến mã130009002100270%
Rương trang bị Dao Quang120008001200360%
Rương trang bị Xích Hồng120008001200360%
Đùi gà11006040840%
Nguyên liệu siêu trang bị516008008001050%
Đá tinh luyện 200800480320540%
Đá đột phá10010006004001040%
Đá truyền thuyết110035652065%
Đá đúc thiên phẩm1200901102055%
Đá đúc sử thi18024562070%
Thẻ kỹ năng10020080120560%
Tướng hồn1004001602402060%
Lệnh điểm tướng125005002000280%
Túi nguyên liệu giám định105002003002060%
Đá rèn tốt52500100015001060%
Đồng200000010002507501075%
Cửu Cung (Từ 4h ngày 09/05 - 3h59' 16/05) 
Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài
Tầng
Quà Key
Số lượng
 
Tầng
Quà Key
Số lượng
 
Tầng
Quà Key
Số lượng
 
Tầng
Quà Key
Số lượng
 
Tầng
Quà Key
Số lượng
    
1Đá tinh luyện150 21Đá tinh luyện1000 41Đá tinh luyện1500 61Đá tinh luyện3000 81Rương chiến mã3
2Đá đột phá100 22Đá đột phá800 42Đá đột phá1400 62Đá đột phá2000 82Đá rèn tốt40
3Rơm tươi5 23Rơm tươi25 43Rơm tươi35 63Rơm tươi55 83Bụi sao cao cấp75
4Mực tốt5 24Mực tốt25 44Mực tốt35 64Nguyên liệu siêu trang bị30 84Đá hiền giả1,750
5Nguyên liệu siêu trang bị2 25Đá rèn tốt 10 45Đá đột phá1600 65Rơm tươi65 85Sách bố trận50
6Tướng hồn300 26Rương chiến mã2 46Tướng hồn2000 66Bụi sao cao cấp25 86Đèn dầu75
7Rương chiến mã1 27Tuần Mã Đan800 47Tuần Mã Đan1000 67Tàng thư Thiếp 5 sao3 87Đá hiền giả2000
8Tuần Mã Đan200 28Nguyên liệu siêu trang bị12 48Đá rèn tốt 25 68Mực tốt55 88Đèn dầu100
9Nguyên liệu siêu trang bị3 29Tướng hồn1500 49Nguyên liệu siêu trang bị25 69Nguyên liệu siêu trang bị35 89Sách bố trận55
10Ngô Quốc Danh Tướng Lục1 30Thục Quốc danh tướng lục1 50Sách bố trận10 70Sách bố trận30 90Siêu thần tướng2
11Đá tinh luyện300 31Đá tinh luyện1200 51Đá tinh luyện2000 71Rương cường hóa siêu cấp3    
12Đá đột phá250 32Đá đột phá1000 52Đá đột phá1800 72Hộp binh thư 5 sao2    
13Rơm tươi10 33Rơm tươi30 53Rơm tươi45 73Bụi sao cao cấp50    
14Mực tốt10 34Mực tốt30 54Mực tốt45 74Đá hiền giả1,500    
15Nguyên liệu siêu trang bị5 35Đá đột phá1200 55Đá đột phá2000 75Sách bố trận40    
16Tướng hồn750 36Tướng hồn2000 56Rương cường hóa siêu cấp2 76Rương cường hóa siêu cấp3    
17Tàng Thư Thiếp 5 sao1 37Hộp binh thư 5 sao1 57Tuần Mã Đan1500 77Mực tốt65    
18Đá đột phá500 38Đá rèn tốt 20 58Đá rèn tốt 27 78Bụi sao cao cấp60    
19Nguyên liệu siêu trang bị7 39Nguyên liệu siêu trang bị20 59Nguyên liệu siêu trang bị27 79Đá hiền giả1,500    
20Ngụy Quốc Danh tướng lục1 40Danh tướng lục Tam Quốc1 60Sách bố trận30 80Sách bố trận45    

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ