Sự kiệnChuỗi Sự Kiện Tuần 1 Tháng 7

Chuỗi Sự Kiện Tuần 1 Tháng 7

26/06

Chuỗi Sự Kiện Tuần 1 Tháng 7

Xin chào toàn thể Chúa Công của Tam Quốc X,

BQT Tam Quốc X gửi tới Chúa Công chuỗi sự kiện như sau:

Phạm vi Áp dụng: Các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 14 ngày đầu

Đối với các Server chưa hết 14 ngày đầu, Event sẽ hiển thị sau khi hết 14 ngày đầu mở server. Thời gian kết thúc sự kiện đều giống như trong

Nội dung Event

Nội dung Event: - Chìa Tầm Long & Cửu Cung có thể tìm kiếm trong phần thưởng vượt ải Chinh Chiến

- Boss Dị Cảnh được mở từ 4:00 27.06 - 3:59 04.07

Online nhận quà (19h00' ngày 23.06 - 21h30' ngày 23.06)
Thời gian nhận thưởngThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
19h - 19h30Item TL5Kim cương50Vàng50000Quân Lương50
19h30 - 20hItem TL5Kim cương50Vàng75000Quân Lương50
20h - 20h30Item TL5Kim cương50Vàng100000Quân Lương50
20h30 - 21hItem TL10Kim cương50Vàng125000Quân Lương50
21h - 21h30Item TL10Kim cương50Vàng150000Quân Lương50
Đăng nhập Euro (từ 4h00 ngày 27/06 - 3h59 13/07)
NgàyThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SL
1Quân lương50Kim Cương200Đồng100,000
Mỗi ngàyQuân lương50Quả Bóng10Đồng50,000
Ngày lễ - Đăng nhập 7 ngày (Từ 4h ngày 27/06 - 3h59' 04/07)
NgàyThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1Danh sách tướng1Đồng20,000Item VQMM1Item TL5
2Kim cương150Đồng50,000Đá tinh luyện300Item TL5
3Quân lương50Đồng100,000Đèn dầu10Item TL7
4Kim cương200Đồng150,000Đá rèn tốt5Item TL7
5Kim cương200Đồng200,000Tuần Mã Đan200Item TL8
6Kim cương200Đồng200,000Thẻ kỹ năng500Item TL8
7Danh tướng lục tam quốc1Nguyên liệu trang bị cao cấp12Bấc đèn20Item TL10
Tích Tiểu Thành Đại (Từ 4h ngày 27/06 - 3h59' 04/07)
NgàyMốc KCThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1300Đá tinh luyện500Đèn dầu10Đùi Gà3Item TL8
2300Tướng hồn500Bấc đèn10Đùi Gà3Item TL10
3300Nguyên liệu trang bị cao cấp12Đá rèn tốt5Đùi Gà3Item TL15
4300Đá rèn tốt3Rơm tươi10Đùi Gà3Item TL20
5300Đá đột phá500Mực tốt10Đùi Gà3Item TL25
6300Quỷ cốc Tử bậc 51Đồng1,000,000Đùi Gà4Item TL30
7300Danh Tướng Lục Tam Quốc1Đèn dầu20Đùi Gà4Item TL40
Tích Tiêu Tổng ngày (Từ 4h ngày 27/06 - 3h59' 04/07)
Mốc KC TiêuThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1,000Đồng20,000Item VQMM1Item TL10Quân lương20
3,000Đồng50,000Rương trang bị cam2Item TL15Quân lương30
5,000Đồng100,000Nguyên liệu siêu trang bị10Item VQMM1Quân lương50
10,000Đồng150,000Quỷ Cốc Tử bậc 41Đùi Gà1Danh sách tướng1
20,000Đồng200,000Tam Lược bậc 42Lệnh điểm tướng1Đùi gà2
30,000Đồng300,000Nguyên liệu siêu trang bị25Đá tinh luyện1,000Item VQMM1
40,000Đồng400,000Đá rèn tốt30Rơm tươi50Đùi gà3
50,000Đồng500,000Mực tốt50Nguyên liệu siêu trang bị50Hộp binh thư 5 sao1
75,000Đồng1,000,000Rương cường hóa siêu cấp2Đá rèn tốt50Lệnh điểm tướng2
100,000Đồng2,000,000Sách bố trận50Hộp binh thư 5 sao2Rơm tươi125
Tửu quán 7 ngày (Từ 4h ngày 27/06 - 3h59' 04/07)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
50Đồng200,000Thẻ kỹ năng500Đùi Gà2Item TL10
100Đồng300,000Thẻ kỹ năng750Lệnh điểm tướng1Item TL15
150Đồng500,000Nguyên liệu trang bị cao cấp50Đá đột phá500Item TL20
200Quỷ cốc tử bậc 41Rương trang bị xích hồng1Rơm tươi50Tuần Mã Đan750
250Rương chiến mã1Lệnh điểm tướng1Nguyên liệu trang bị cao cấp100Item VQMM1
300Danh Tướng Lục Tam Quốc1Đá hiền giả1,000Hộp binh thư 5 sao1Item TL40
350Hộp binh thư 5 sao1Rơm tươi75Nguyên liệu siêu trang bị50Lệnh điểm tướng2
500Đá rèn tốt40Siêu thần tướng1Mực tốt100Bụi sao cao cấp75
Tích nạp Ngày (Từ 4h ngày 27/06 - 3h59' 04/07)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
120Đùi Gà3Đồng200,000Thẻ kỹ năng300Kim cương500
300Đùi Gà3Đồng300,000Mực tốt10Tuần Mã Đan500
500Đùi Gà4Nguyên liệu siêu trang bị10Đá đột phá1,000Anh Hồn500
1,000Đùi gà5Sách bố trận10Đồng2,000,000Anh Hồn800
2,500Đùi Gà6Sách bố trận15Đèn dầu50Danh tướng lục Tam Quốc 1
6,000Đùi Gà10Sách bố trận30Rương Mã Hồn Lv111Bấc đèn100
10,000Đèn dầu200Sách bố trận50Quà ưu đãi Phù Thạch1Tàng thư thiếp cao cấp2
15,000Đá ngũ sắc100Sách bố trận100Quà ưu đãi Phù Thạch2Bấc đèn200
Tích nạp ngày Ngày Lễ (Từ 4h ngày 27/06 - 3h59' 04/07)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
120Đấ hiền giả300Rương trang bị cam5Tướng hồn500Item TL8
300Đá rèn tốt3Rơm tươi 10Đá tinh luyện500Item TL10
500Rương trang bị Xích Hồng1Đá ngũ sắc5Lệnh điểm tướng1Item TL20
1,000Đá tinh luyện2,000Mực tốt50Lệnh điểm tướng2Item TL30
2,500Đá rèn tốt10Mực tốt100Đá ngũ sắc20Item TL40
6,000Đá rèn tốt15Rơm tươi 200Bụi sao cao cấp50Item TL50
10,000Đá rèn tốt30Mực tốt200Đá ngũ sắc40Item TL60
15,000Đá rèn tốt50Mực tốt300Bụi sao cao cấp100Quà ưu đãi PT1
Tích nạp Tổng (Từ 4h ngày 27/06 - 3h59' 04/07)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
500Đùi gà2Đá đột phá500Rương trang bị cam5Item VQMM1
1,000Đùi gà3Mực tốt30Nguyên liệu siêu trang bị12Item VQMM1
2,500Đùi gà4Rương trang bị nhẫn1Đèn dầu30Item VQMM1
5,000Đùi gà5Mực tốt50Rương trang bị Xích Hồng1Đá đột phá2,000
10,000Đá rèn tốt25Tuần Mã Đan2,000Bấc đèn50Đá tinh luyện3,000
15,000Nguyên liệu siêu trang bị30Bụi sao cao cấp50Đèn dầu50Đùi gà10
20,000Đá rèn tốt35Tàng thư thiếp cao cấp1Mực tốt100Đá hiền giả5,000
25,000Nguyên liệu siêu trang bị40Mực tốt150Sách bố trận15Hỏa kê5
30,000Sách bố trận25Rương Mã Hồn Lv111Tàng thư thiếp cao cấp1Bấc đèn200
40,000Nguyên liệu siêu trang bị45Tàng thư thiếp cao cấp2Đèn dầu150Đồng20,000,000
50,000Đá rèn tốt50Quà Ưu đãi Phù Thạch1Đèn dầu200Hỏa kê5
60,000Sách bố trận30Mực tốt250Rương Mã Hồn Lv112Lệnh điểm tướng4
75,000Sách bố trận35Rương cường hóa siêu cấp5Đèn dầu300Quà Ưu đãi Phù Thạch2
100,000Đá ngũ sắc120Sách bố trận75Rương cường hóa siêu cấp10Quà Ưu đãi Phù Thạch3
Tích nạp Tổng Ngày Lễ (Từ 4h ngày 27/06 - 3h59' 04/07)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1,000Nguyên liệu siêu trang bị5Lệnh điểm tướng1Đá tinh luyện200Item TL20
2,500Danh tướng lục Tam Quốc1Đá hiền giả1,000Lệnh điểm tướng2Item TL25
5,000Đá rèn tốt10Tướng hồn2,500Đá đột phá1,000Item TL30
10,000Đùi gà8Hộp binh thư 5 sao2Đá hiền giả2,500Item TL40
15,000Túi nguyên liệu thức tỉnh1Đá tinh luyện5,000Mực tốt75Item TL45
20,000Đá rèn tốt35Sách bố trận10Rơm tươi100Item TL50
25,000Nguyên liệu siêu trang bị40Tàng thư thiếp cao cấp1Bấc đèn150Item TL60
30,000Đá rèn tốt45Sách bố trận15Đèn dầu100Item TL75
40,000Đá rèn tốt50Rương Mã Hồn Lv111Đèn dầu150Item TL85
50,000Sách bố trận30Quà Ưu đãi Phù Thạch1Đèn dầu200Item TL100
75,000Đá ngũ sắc150Rương cường hóa siêu cấp5Tàng thư thiếp cao cấp2Quà Ưu đãi Phù Thạch2
100,000Sách bố trận50Bấc đèn500Đá rèn tốt60Quà Ưu đãi Phù Thạch3
27/06 - 04/07         
Item sử dụng
Vật phẩm vòng quay
Số lượng
Tỉ trọng
Thưởng cố địnhThưởng thêm
MốcQuàSố lượngMốcQuàSố lượng
Item TL
Nguyên liệu siêu trang bị2150200Nguyên liệu siêu trang bị12010Đùi Gà1
Đá rèn tốt130400Kim Cương1000050Đồng500000
Đèn dầu130600Đá rèn tốt150100Bụi sao cao cấp50
Kim Cương200001800Đèn dầu200200Sách bố trận10
Kim cương5001001200Sách bố trận150   
Sách bố trận115      
Tuần Mã Đan10200
 
Rơm tươi1150
Bấc đèn115
Mực tốt1150
Đùi gà115
Đá đột phá100150
Đồng50000150
Đá tinh luyện200100
Đá đột phá25200
Đá tinh luyện25200
27/06 - 04/07Vòng Quay May Mắn
Tỉ lệ (%)QuàSố lượng
20Đùi Gà3
15Nguyên liệu siêu trang bị25
15Lệnh điểm tướng1
15Nguyên liệu siêu trang bị25
15Kim Cương2000
10Rương trang bị nhẫn1
1Đèn dầu50
1Sách bố trận 15
Shop giảm giá 
29/06 - 30/06
Vật phẩmSố lượngGiá gốcGiá giảmGiá MuaSố lần mua% giảm
Rương chiến mã130009002100270%
Rương trang bị Dao Quang120008001200360%
Rương trang bị Xích Hồng120008001200360%
Đùi gà11006040840%
Nguyên liệu siêu trang bị516008008001050%
Đá tinh luyện 200800480320540%
Đá đột phá10010006004001040%
Đá truyền thuyết110035652065%
Đá đúc thiên phẩm1200901102055%
Đá đúc sử thi18024562070%
Thẻ kỹ năng10020080120560%
Tướng hồn1004001602402060%
Lệnh điểm tướng125005002000280%
Túi nguyên liệu giám định105002003002060%
Đá rèn tốt52500100015001060%
Đồng200000010002507501075%
Cửu Cung (Từ 4h ngày 27/06 - 3h59' 04/07) 
Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài
Tầng
Quà Key
Số lượng
 
Tầng
Quà Key
Số lượng
 
Tầng
Quà Key
Số lượng
 
Tầng
Quà Key
Số lượng
 
Tầng
Quà Key
Số lượng
    
1Đá tinh luyện150 21Đá tinh luyện1000 41Đá tinh luyện1500 61Đá tinh luyện3000 81Rương chiến mã3
2Đá đột phá100 22Đá đột phá800 42Đá đột phá1400 62Hồn Khí 15 82Đá rèn tốt40
3Rơm tươi5 23Rơm tươi25 43Rơm tươi35 63Rơm tươi55 83Hồn Khí20
4Mực tốt5 24Mực tốt25 44Mực tốt35 64Nguyên liệu siêu trang bị30 84Sách bố trận50
5Nguyên liệu siêu trang bị2 25Đá rèn tốt 10 45Đá đột phá1600 65Rơm tươi65 85Đá hiền giả2000
6Tướng hồn300 26Rương chiến mã2 46Tướng hồn2000 66Bụi sao cao cấp25 86Anh Hồn1000
7Rương chiến mã1 27Tuần Mã Đan800 47Tuần Mã Đan1000 67Tàng thư Thiếp 5 sao3 87Đèn dầu100
8Tuần Mã Đan200 28Nguyên liệu siêu trang bị12 48Đá rèn tốt 25 68Mực tốt55 88Đá rèn tốt50
9Nguyên liệu siêu trang bị3 29Tướng hồn1500 49Nguyên liệu siêu trang bị25 69Nguyên liệu siêu trang bị35 89Sách bố trận60
10Ngô Quốc Danh Tướng Lục1 30Thục Quốc danh tướng lục1 50Sách bố trận10 70Sách bố trận30 90Siêu Thần Tướng2
11Đá tinh luyện300 31Đá tinh luyện1200 51Đá tinh luyện2000 71Rương cường hóa siêu cấp3    
12Đá đột phá250 32Đá đột phá1000 52Đá đột phá1800 72Hộp binh thư 5 sao2    
13Rơm tươi10 33Rơm tươi30 53Rơm tươi45 73Bụi sao cao cấp50    
14Mực tốt10 34Mực tốt30 54Mực tốt45 74Đá hiền giả1,500    
15Nguyên liệu siêu trang bị5 35Đá đột phá1200 55Đá đột phá2000 75Sách bố trận40    
16Tướng hồn750 36Tướng hồn2000 56Rương cường hóa siêu cấp2 76Rương cường hóa siêu cấp3    
17Tàng Thư Thiếp 5 sao1 37Hộp binh thư 5 sao1 57Tuần Mã Đan1500 77Mực tốt65    
18Đá đột phá500 38Đá rèn tốt 20 58Đá rèn tốt 27 78Bụi sao cao cấp60    
19Nguyên liệu siêu trang bị7 39Nguyên liệu siêu trang bị20 59Nguyên liệu siêu trang bị27 79Anh Hồn700    
20Ngụy Quốc Danh tướng lục1 40Danh tướng lục Tam Quốc1 60Sách bố trận20 80Sách bố trận45    

 

 

 

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ